Jste nový zákazník?

Získej slevu!
 
 
 
 

Obchodní podmínky Emma’s credit s.r.o.

Obchodní podmínky Emma’s credit s.r.o.

1.Definice

1.1 Pojmy užívané v těchto obchodních podmínkách mají následující významy:
A. Zapůjčitel – společnost “Emma‘s credit s.r.o.” (IČO: 03299309); e-mailová adresa: emma@emmascredit.cz; se sídlem Na Bojišti 1472/20, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 229796 a dále v živnostenském rejstříku; telefonní číslo.: 226 254 777.
B. Internetová stránka zapůjčitele – www.emmascredit.cz (nebo také jen „Webový portál“);
C. Smlouva o zápůjčce (nebo jen „smlouva“) – smlouva uzavřená mezi zapůjčitelem a vydlužitelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, taktéž zveřejněné na internetové stránce zapůjčitele;
D. Žádost o poskytnutí zápůjčky – formulář zveřejněný zapůjčitelem na internetové stránce zapůjčitele, který společně s dalšími údaji obsahuje specifikaci částky zápůjčky a dobu zápůjčky. Online vyplnění žádosti o zápůjčku a její potvrzení představuje žádost o předschválení půjčky;
E. Nabídka – vyjádření odpovídající vůli vydlužitele uzavřít smlouvu o zápůjčce s podmínkami uvedenými ve vyplněné vzorové smlouvě, která byla vydlužiteli zaslána emailem, kterým bylo vydlužiteli oznámeno, že jeho žádost o půjčku byla předschválena. Nabídka je učiněna okamžikem prokliknutí příslušného tlačítka v emailu potvrzujícího volbu uzavřít smlouvu.
F. Přijetí – vyjádření odpovídající vůli zapůjčitele přijmout Nabídku. Nabídka je považována za přijatou okamžikem, kdy je vydlužiteli odeslán email oznamující přijetí nabídky a obsahující přijatou smlouvu;
G. Částka zápůjčky (nebo také jen „jistina“ či „zápůjčka“) – částka, která je poskytnuta vydlužiteli a která musí být zapůjčiteli v souladu se smlouvou a OP vrácena;
H. Identifikace bankovního účtu – v případě schválení žádosti o poskytnutí zápůjčky převede vydlužitel (pro účely ověření jeho/jejího titulu k bankovnímu účtu) na účet zapůjčitele prostřednictvím aplikace na internetových stránkách zapůjčitele částku ve výši 1,- Kč, která po příslušném schválení nebude vydlužiteli převedena zpět. Pokud vydlužitel nezmění svůj bankovní účet, nebude proces identifikace bankovního účtu znovu vyžadován;
I. Stávající dluh – finanční závazek vydlužitele vůči zapůjčiteli pro určité období, který zahrnuje jistinu, Úrok, účtované poplatky, smluvní pokutu, úrok z prodlení, jakož i další nahrazované výdaje;
J. Doba trvání zápůjčky – jedna ze standardních lhůt uvedených na internetové stránce zapůjčitele, kterou si zvolí vydlužitel při vyplňování žádosti o poskytnutí zápůjčky a která je poté uvedena ve smlouvě;
K. Kupon na slevu – poukázka, jejíž hodnota je vyjádřená v korunách a kterou lze kdykoli přede dnem splatnosti zápůjčky použít k úhradě 1) jakéhokoli poplatku nebo 2) naběhlého úroku; Slevu z kuponu lze čerpat postupně; Kupon lze uplatnit pouze na poplatek nebo naběhlé a splatné částky úroku.
1.2 Pojmy definované ve smlouvě mají tento význam i v OP.

2.Obecná ustanovení

2.1 Odesláním žádosti o poskytnutí zápůjčky vydlužitel potvrzuje, že:
a) je fyzickou osobou starší 18 let;
b) je zcela (neomezeně) svéprávný, není pod vlivem narkotik, alkoholu, psychotropních nebo toxických látek, není obětí podvodu, nátlaku, hrozby nebo jiného nezákonného jednání a není předmětem násilí, hrozby, lži nebo jiného zakázaného úkonu ze strany zapůjčitele nebo jiné třetí osoby, a plně chápe obsah svého právního jednání a jeho právní následky;
c) má trvalý pobyt v České republice a je pro účely daňových předpisů České republiky českým rezidentem;
d) nemá vůči zapůjčiteli ani jiné osobě žádné nesplacené závazky ze zápůjčky ani závazky ze zápůjčky, s nimiž by byl v prodlení;
e) není uveden v žádném rejstříku dlužníků;
f) nemá negativní úvěrovou historii a neexistují takové závazky, které by měly mít negativní vliv na jeho/její platební schopnost;
g) veškeré jeho údaje jsou správné a úplné.

2.2 Po vyplnění žádosti o poskytnutí zápůjčky a před poskytnutím zápůjčky je zapůjčitel oprávněn shromáždit/zkontrolovat informace uvedené vydlužitelem, jakož i jakékoliv jiné informace s ním související, včetně osobních informací (a to včetně informací získávaných prostřednictvím sociálních sítí nebo prostřednictvím databází příslušných rejstříků), k čemuž poskytuje vydlužitel svůj předchozí souhlas. Vydlužitel si je vědom toho, že poskytnutí nesprávných informací může způsobit odmítnutí zápůjčky.
2.3 Vydlužitel musí mít aktivní účet vedený u některé banky v České republice.
2.4 Vydlužitel souhlasí s tím, že je zapůjčitel oprávněn kontaktovat zaměstnavatele vydlužitele nebo jakoukoliv třetí osobu za účelem ověření informací poskytnutých vydlužitelem nebo jiných údajů s ním souvisejících.

3. Žádost o poskytnutí zápůjčky a poskytnutí zápůjčky

3.1 Za účelem získání zápůjčky vyplní vydlužitel žádost o poskytnutí zápůjčky na internetové stránce zapůjčitele, s uvedením informací o požadované výši zápůjčky a doby trvání zápůjčky a dále osobních informací.
3.2 Žádost je posouzena automatickým bodovacím systémem. O vyhodnocení žádosti je vydlužitel informován emailem. Pokud je žádost předběžně schválena, je uživateli zaslán email, ve kterém je přiložena vzorová smlouva s konkrétními podmínkami, obchodní podmínky a standardní předsmluvní informace. Pokud má vydlužitel smlouvu za daných podmínek zájem uzavřít, oznámí svou vůli zapůjčiteli učiněním nabídky, a to prostřednictvím příslušného tlačítka v emailu.
3.3 Poté, co zapůjčitel obdrží návrh, provede identifikaci vydlužitele a provede kontrolu informací v souladu s článkem 2.2 a 2.4 těchto podmínek.
3.4 Zapůjčitel se následně rozhodne, zda nabídku vydlužitele na uzavření smlouvy přijme či odmítne.
3.5 Jestliže zapůjčitel nabídku vydlužitele na uzavření smlouvy příjme, oznámí mu to emailem, ve kterém mu zašle uzavřenou smlouvu.
3.6 Zápůjčka je poskytnuta okamžikem odesláním zápůjčky z bankovního účtu zapůjčitele.
3.7 Zapůjčitel není povinen uvádět důvod/důvody odmítnutí v případě, že důvodem zamítnutí není výsledek vyhledávání v databázi umožňující zhodnocení úvěruschopnosti. Jestliže zapůjčitel odmítne poskytnout vydlužiteli zápůjčku na základě výsledku automatizovaného zpracování údajů nebo vyhledávání v databázi, vyrozumí vydlužitele o tomto výsledku a použité databázi.
3.8 Vydlužitel je oprávněn využít zápůjčku pro jakékoliv zákonné účely.
3.9 Zapůjčitel je oprávněn zápůjčku vrátit kdykoli přede dne splacení zápůjčky, a to bezplatně.
3.10 Vydlužitel má možnost využít slevových kupónů během kampaně, a to dle aktuálních podmínek kampaně.

4.Podmínky splácení

4.1 Vydlužitel má možnost provést platby stávajícího dluhu prostřednictvím bezhotovostního převodu s využitím tlačítka na webovém portálu nebo přímým bankovním převodem.
4.2 Splátky budou provedeny v měně zápůjčky (CZK).
4.3 Částky zaplacené vydlužitelem budou použity nejprve na úhradu výdajů, které je třeba nahradit, Úroku, poté smluvních pokut, úroku z prodlení, veškerých poplatků a náhrad výdajů a nakonec na zaplacení jistiny zápůjčky. Nebude-li částka zaplacená vydlužitelem postačovat na pokrytí stávajícího dluhu, bude z nesplacené částky stávajícího dluhu dále účtován úrok z prodlení a smluvní pokuta, s čímž vydlužitel výslovně souhlasí.
4.4 Zápůjčka bude považována za splacenou a vztahy ze zápůjčky zaniknou (splněním závazků) připsáním částky zápůjčky v plné výši, včetně k ní přirostlého Úroku, úroku z prodlení, smluvních pokut a náhrad výdajů, které mají být uhrazeny (existují-li), na bankovní účet zapůjčitele. Částečná platba nebude považována za splnění závazků.
4.5 Vydlužitel není povinen zapůjčitele o předčasném splacení zápůjčky informovat.
4.6 Vydlužitel je oprávněn získat (bezplatně) výpis z účtu; informace o aktuálním umoření jistiny jsou k dispozici na internetové stránce zapůjčitele v sekci „můj účet“.

5.Prodloužení doby trvání zápůjčky

5.1 Vydlužitel je oprávněn požádat zapůjčitele o změnu smlouvy (změna termínu splatnosti), přičemž za změnu smlouvy je povinen zaplatit poplatek ve výši 70 Kč.
5.2 Zapůjčitel je oprávněn odmítnout žádost o změnu smlouvy.
5.3 Vydlužitel může o změnu požádat na internetové stránce zapůjčitele v sekci „můj účet“.
5.4 Neodmítne-li Zapůjčitel žádost, zobrazí zapůjčitel vydlužiteli po podání žádosti návrh na uzavření dodatku a standardní informace pro spotřebitele spojené se změnou smlouvy.
5.5 Dodatek ke smlouvě upravující změnu smlouvy je uzavřen, pokud vydlužitel potvrdí svou vůli daný dodatek uzavřít kliknutím na tlačítko „uzavřít dodatek“.
5.6 Uzavřený dodatek včetně standardních informací pro spotřebitele spojené se změnou smlouvy budou vydlužiteli zaslány emailem.

6.Odpovědnost

6.1 Strany se zavazují nahradit si škodu způsobenou v důsledku neschopnosti zcela nebo částečně plnit své smluvní závazky.
6.2 Vydlužitel též odpovídá za neplnění smluvních závazku zcela nebo částečně, nebo za jejich plnění nikoliv řádným způsobem, za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody (ztráty), a to veškerým svým majetkem. Náhradou škody (ztráty) není vydlužitel zproštěn povinnosti splnit své závazky ze smlouvy.
6.3 Vydlužitel odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých informací, informací poskytnutých při vyplňování registrace na internetové stránce či jakýchkoliv informací, které poskytnul zapůjčiteli při uzavírání smlouvy, předtím, nebo poté, a dále odpovídá za škodu, která by důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných informací vznikla.

7.Prodlení

7.1 V případě prodlení se splacením zápůjčky bude vydlužiteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z jistiny do zaplacení ze stávajícího dluhu a dále úrok z prodlení ze stávajícího dluhu ve výši odpovídající ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů; tím není dotčeno právo zapůjčitele požadovat náhradu škody v plné výši.
7.2 V případě prodlení se splacením zápůjčky ze strany vydlužitele, je vydlužitel povinen hradit náhradu účelně vynaložených nákladů, které zapůjčiteli vznikly v souvislosti s prodlením věřitele paušálně výši 30 Kč denně (tato částka je dána rozpočtením nákladů na osoby, které se podílejí na řešení prodlení vydlužitele, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu či korespondence).
7.3 Úrok dle smlouvy je vydlužitel povinen platit i za dobu prodlení, maximálně však do 30. dne následujícího po datu splatnosti zápůjčky. Od 31. dne ode dne splatnosti zápůjčky nevzniká zapůjčitel nárok na Úrok, tím však není dotčen nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které zapůjčiteli vznikly v souvislosti s prodlením věřitele, úrok z prodlení a smluvní pokutu.

8.Uspokojení nároků zapůjčitele

8.1 V případě porušení jakéhokoliv smluvního závazku ze strany vydlužitele, nebo v případě jejich splnění nikoliv řádným způsobem, bude zapůjčitel oprávněn na uspokojení svého nároku použít jakákoliv zákonná opatření.
8.2 Pro účely uspokojení nároku zapůjčitele vůči vydlužiteli je zapůjčitel oprávněn použít veškerá opatření v rámci svých možností, včetně postoupení smlouvy na třetí osobu, případně zmocnění třetí osoby k vymožení pohledávky, jakož i zpracovat osobní údaje a poskytnout je osobám, které vedou rejstříky dlužníků.
8.3 Strany souhlasí, že rozhodnutí o využití jakéhokoliv nebo několika opatření za účelem uspokojení nároku zapůjčitele provede zapůjčitel nezávisle, bez dodatečné dohody s vydlužitelem. Jakékoliv výdaje vzniklé zapůjčiteli při použití jakéhokoliv opatření podle tohoto článku ponese vydlužitel a budou jím nahrazeny stejným způsobem a společně s celou částkou nároku zapůjčitele.

9.Dostupnost informací

9.1 Zapůjčitel je oprávněn údaje vydlužitele shromažďovat, uchovávat, zpracovávat, registrovat, přenášet aj., jakož i poskytnout tyto údaje třetí osobě. Vydlužitel poskytuje svůj souhlas s tímto oprávněním zapůjčitele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
9.2 Touto smlouvou uděluje vydlužitel zapůjčiteli bezpodmínečné právo, a to bez uzavření další dohody s ním/ní, převést osobní údaje vydlužitele do rejstříku dlužníků, zejm. do „Centrálního registru úvěrů“, „Czech Banking Credit Bureau”, „LLCB, z.s.p.o.”, „Solus, zájmové sdružení právnických osob”, „Centrální registr dlužníků” a „Nebankovni-Registr.cz”, provozovaný společností Nebankovni-Registr.cz, s.r.o., a zapsat jej/ji do databáze v těchto rejstřících, jejichž účelem je shromažďovat, zpracovávat a šířit údaje o fyzických nebo právnických osobách, údaje související s nesplacenými zápůjčkami a jinými nesplacenými finančními závazky, s jejichž splacením je vydlužitel v prodlení, jakož i shromažďovat, zpracovávat a šířit informace o stávajících a/nebo zaplacených zápůjčkách/závazcích právnických a fyzických osob.
9.3 Převoditelné údaje zahrnují mimo jiné jméno vydlužitele, bydliště, rodné číslo vydlužitele, výši stávající/ho dluhu/závazku, účel zápůjčky, přirostlý Úrok, pokuty a příslušenství, dobu trvání, včasnost splátek souvisejících se zápůjčkou/finančními závazky, zůstatky dluhů, výsledky soudních a vymáhacích/exekučních řízení. Kromě toho uděluje vydlužitel zapůjčiteli právo poskytnout tyto informace jak po dobu trvání platnosti smlouvy, tak i poté, co byla zaplacena jistina a účtovaný Úrok, pokuty a jiné příslušenství.

10.Odstoupení od smlouvy

10.1 Vydlužitel je oprávněn od smlouvy o zápůjčce odstoupit bez uvedení důvodů do 14 dnů od jejího uzavření. Oznámení o odstoupení musí být odesláno písemně na kontaktní adresu zapůjčitele nejpozději do posledního dne výše uvedené lhůty.
10.2 V případě odstoupení ze strany vydlužitele je vydlužitel povinen splatit jistinu neprodleně (avšak nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení). Kromě toho je vydlužitel povinen zaplatit Úrok ve stanovené výši za dobu od čerpání zápůjčky do dne splacení jistiny. Zapůjčitel je oprávněn požadovat náhradu nevratných poplatků zaplacených zapůjčitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

11.Oznámení

11.1 Podle této smlouvy mohou být oznámení zasílána vydlužiteli:
a) na jím uvedenou adresu;
b) na e-mailovou adresu zadanou v žádosti o zápůjčku;
c) SMS zprávou na mobilní telefon zadaný v žádosti o zápůjčku.
11.2 Má se za to, že oznámení bylo doručeno i v případě, že se na adrese nikdo nezdržuje, nebo že osoba odmítne oznámení převzít, a to nejpozději 5. dnem po odeslání oznámení.
11.3 Vydlužitel je povinen zajistit, že bude moci přijímat oznámení e-mailem nebo SMS každý den od 9:00 do 20:00 hod. Oznámení zaslané v tomto časovém úseku bude považováno za doručené okamžikem jeho odeslání.
11.4 Zapůjčitel je oprávněn zvolit si způsob oznámení z možností uvedených v článku 11.1.
11.5 Zapůjčitel je oprávněn využít jednu nebo veškeré možnosti pro zaslání oznámení. Avšak použití jedné z těchto možností je dostačující pro zajištění právních následků a vydlužitel není oprávněn spolehnout se na skutečnost, že zapůjčitel nepodnikl všechny pokusy o doručení.
11.6 Vydlužitel bere na vědomí, že zprávy zasílané zapůjčitelem mají informační charakter a že pokud je neobdrží, nebude tím vydlužitel zproštěn závazků zaplatit jistinu, Úrok, úrok z prodlení nebo smluvní pokutu.
11.7 Vydlužitel je povinen zapůjčitele neprodleně informovat o jakýchkoliv změnách v informacích uvedených vydlužitelem ve smlouvě (včetně kontaktních údajů, čísla bankovního účtu atd.) V případě změny kontaktních údajů platí oznámení za doručené v případě, že o aktuálních kontaktních údajích nebyl zapůjčitel řádně informován.
11.8 Zapůjčitel je oprávněn požadovat od vydlužitele náhradu výdajů vynaložených zapůjčitelem na zasílání oznámení podle tohoto článku.
11.9 Vydlužitel může zapůjčitele kontaktovat:
a) na adrese Na Bojišti 1472/20, 120 00 Praha 2 – Nové Město
b) na telefonním čísle: 226 254 77
c) e-mailem na adrese: emma@emmascredit.cz

12.Možnost postoupení

12.1 Zapůjčitel je oprávněn převést veškerá svá práva a/nebo nároky, nebo jakoukoli jejich část, na třetí osobu bez souhlasu vydlužitele.
12.2 Vydlužitel nesmí převést žádná práva a/nebo nároky na jinou osobu bez souhlasu zapůjčitele.
12.3 Veškerá práva a povinnosti stanovené smlouvou přecházejí na případné postupníky/právní nástupce.

13.Řešení sporů 

13.1 Strany přijmou přiměřená opatření na urovnání neshod a sporů vyplývajících z této smlouvy prostřednictvím jednání. Nebude-li dosaženo dohody prostřednictvím jednání, bude spor rozhodnut příslušným soudem.
13.2 Bez ohledu na výše uvedené může být spor též řešen Finančním arbitrem České republiky se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

14.Další podmínky

14.1 Platnost smlouvy potrvá až do úplného splnění smluvních závazků vydlužitelem.
14.2 Zapůjčitel je oprávněn jednostranně měnit tyto podmínky. Každou změnu je povinen nejpozději 15 dní přede dnem účinnosti změny oznámit vydlužiteli, přičemž tento text bude obsahovat znění nových podmínek. Nevyjádří-li do 15 dní ode dne účinnosti změny vydlužitel svůj nesouhlas a nezašle-li ve stejné lhůtě zapůjčiteli písemné vyrozumění o tomto nesouhlasu, má se za to, že se změnami souhlasí.
14.3 Strany jsou zproštěny odpovědnosti z neplnění smluvních závazků v případě, že toto neplnění vzniklo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (vyšší moc).
14.4 Neuplatní-li jakákoliv strana jakékoliv právo podle této smlouvy, nebude to považováno za vzdání se takovéhoto práva.
14.5 Zapůjčitel je oprávněn přijmout jednostranné rozhodnutí o nevyužití nebo zastavení účtování úroku z prodlení/pokuty definované v těchto podmínkách, nebo uplatnit úrok z prodlení/pokutu v částečné výši.
14.6 Vztahy mezi stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy platnými v České republice.
14.7 Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vykonává Česká národní banka.
14.8 Vydlužitel není povinen platit žádné notářské nebo podobné poplatky, zápůjčka není zajištěna a vydlužitel není povinen uzavírat v souvislosti se zápůjčkou žádné pojištění.
Tyto OP jsou platné od 1. 12. 2016.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji svůj výslovný souhlas společnosti Emma´s credit s.r.o., se sídlem na adrese Na bojišti 1472/20, Nové Město, Praha 2, PSČ 120 00, Česká republika, IČ: 032 99 309, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 229796 (dále jen „společnost Emma´s credit“),

aby shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje jako osobní údaje poskytnuté klientem, příp. potencionálním klientem jako žadatelem o zápůjčku, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), které jí budou sděleny v souvislosti s mou žádostí o zápůjčku podanou u společnosti Emma´s credit nebo které společnost Emma´s credit získá v souvislosti s touto žádostí, a to i od třetích osob, dále v souvislosti s uzavřením smlouvy o zápůjčce se společností Emma´s credit (dále jen „Smlouva“), v průběhu trvání Smlouvy a po skončení Smlouvy, a to v rozsahu:

 

• jméno a příjmení;
• datum narození, rodné číslo;
• číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti;
• pohlaví;
• rodinný stav;
• adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa;
• telefonní číslo, emailová adresa;
• číslo bankovního účtu;
• zdroje příjmů (např. zaměstnanec, živnostník), výše měsíčních příjmů, výše měsíčních výdajů, výše dluhů;
• údaje o probíhajících exekučních a insolvenčních řízeních;
• údaje uvedené ve Smlouvě, příp. žádosti o zápůjčku podané u společnosti Emma´s credit, údaje vypovídající o tom, zda mezi žadatelem a společností Emma´s credit bylo zahájeno jednání o uzavření Smlouvy, údaje vypovídající o tom, zda mezi žadatelem a společností Emma´s credit došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, údaje o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout v souvislosti se Smlouvou, jejich zajištění a plnění ze strany klienta, údaje vypovídající o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klientem, jejímž následkem je existence dlužné částky po splatnosti za klientem anebo existence jakékoliv peněžité pohledávky společnosti Emma´s credit za klientem, a o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, a o následné platební morálce klienta, případné další údaje, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti žadatele nebo klienta a které žadatel nebo klient sdělil či sdělí společnosti Emma´s credit, nebo které společnosti Emma´s credit získala či získá v souvislosti s plněním, případněneplněním Smlouvy.

 

Prohlašuji, že výše udělený souhlas pokrývá následující účely zpracování osobních údajů:

 

1. identifikace;
2. posouzení žádosti o poskytnutí zápůjčky, jež zahrnuje ověření získaných osobních údajů;
3. jednání o uzavření smluvního vztahu;
4. vytvoření souboru informací vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů;
5. zajištění vzájemného informování (a to i opakovaného) oprávněných uživatelů registrů klientských informací a informací o dlužnících (Nebankovni-Registr.cz, s.r.o., SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., Creditinfo - České Centrum Kreditních Informací z.s.) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů;
6. umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klientů ze strany správce a oprávněných uživatelů registrů klientských informací a informací o dlužnících (Nebankovni-Registr.cz, s.r.o., SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., Creditinfo - České Centrum Kreditních Informací z.s.);
7. využívání osobních údajů pro účely zasílání nabídky produktů a služeb;
8. ochrana práv správce;
9. členství ve věrnostním programu a vedení zákaznického účtu.
Rovněž souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány pro jiné účely, než uvedené výše, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) Zákona.

 

Dále prohlašuji a beru na vědomí, že správcem a zpracovatelem shromážděných osobních údajů bude zejména společnost Emma´s credit.

 

Beru rovněž na vědomí a výslovně souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpřístupněny (nikoli však za účelem zasílání nabídky produktů a služeb) následujícím subjektům:

 

1. Nebankovni-Registr.cz, s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 019 11 945, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213318;
2. SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, se sídlem na adrese Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, Česká republika, IČ: 693 46 925, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58779 (dále jen „Sdružení SOLUS“);
3. CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem na adrese Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 712 36 384, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58499 (dále jen „Sdružení CNCB“);
4. Creditinfo - České Centrum Kreditních Informací z.s., IČ 04715276, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 64629 (dále jen „Spolek Creditinfo“);
5. oprávněným uživatelům nebankovních registrů klientských informací, registrů informací o dlužnících, bankovních a nebankovních úvěrových registrů provozovaných osobami uvedenými pod body 1 – 4 výše, a to za podmínek níže uvedených.

 

Výslovně souhlasím s tím a současně zmocňuji společnost Emma´s credit k tomu, aby poskytnuté osobní údaje v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (včetně rodného čísla) dále předávala Sdružení SOLUS, které je správcem „Pozitivního registru Sdružení SOLUS“ a „Registru FO Sdružení SOLUS“ k dalšímu zpracování v rámci těchto registrů, a to výhradně za účelem ochrany práv společnosti Emma´s credit a za účelem vzájemného informování (a to i opakovaného) členů Sdružení SOLUS o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a žadatelů o nabízenou službu.

 

Souhlasím dále s tím, že takto udělený souhlas se vztahuje i na předávání poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (včetně rodného čísla), případnému právnímu nástupci Sdružení SOLUS.

 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že společnost Emma´s credit a Sdružení SOLUS budou za výše uvedeným účelem zpracovávat i mé osobní údaje obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, či jiných veřejně přístupných databázích.

 

Souhlasím také s tím, aby Sdružení SOLUS při zpracování mých osobních údajů využilo služeb zpracovatelů. Takto zpracované osobní údaje (včetně rodného čísla) Sdružení SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům – oprávněným uživatelům výše uvedených registrů, a to výlučně za výše uvedenými účely.

 

Výslovně souhlasím s tím a současně zmocňuji společnost Emma´s credit, aby zpřístupnila mé osobní údaje Sdružení CNCB a oprávněným uživatelům „Nebankovního registru klientských informací v České republice“ (dále jen „NRKI“) tak, jak je popsáno v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací (pro klienty věřitelských subjektů)“ (dále jen „Informační Memorandum“), a to výhradně za účelem ochrany práv společnosti Emma´s credit a za účelem vzájemného informování (a to i opakovaného) oprávněných uživatelů NRKI o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a žadatelů o nabízenou službu. Provozovatelem a správcem NRKI je Sdružení CNCB, kterému budou mé osobní údaje zpřístupněny v rozsahu stanoveném v Informačním Memorandu. Souhlasím s tím, aby Sdružení CNCB při zpracování mých osobních údajů využilo služeb zpracovatelů. Takto zpracované osobní údaje Sdružení CNCB zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele oprávněným uživatelům NRKI, a to výlučně za výše uvedenými účely.

 

Výslovně souhlasím s tím a současně zmocňuji společnost Emma´s credit k tomu, aby shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o Databázi a informace pro subjekt údajů (též jen „Poučení“), a zejména též mé rodné číslo a IČ; aby mé osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování Creditinfo - České Centrum Kreditních Informací z.s., IČ 04715276, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 64629 (dále jen „Spolek“), který je správcem Databáze k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Databáze. Spolek je oprávněn využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů; aby Spolek vytvořil informační soubor mých osobních údajů od všech členů Spolku, případně též společně s dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních údajů prováděl statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti; aby Spolek mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnil formou on-line reportů všem oprávněným uživatelům Databáze (členům Spolku), tedy i Emma’s credit, a to v rozsahu a za podmínek uvedených pro Databázi v Poučení; aby Emma’s credit získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Databáze; aby všichni oprávnění uživatelé Databáze, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají.

 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Databáze o mé důvěryhodnosti a platební morálce; posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Databáze, a to i opakovaně; ochrana práv Společnosti a ostatních členů Spolku, a to na dobu 6 měsíců ode dne udělení souhlasu. V případě, že mezi mnou a Emma’s credit bude uzavřena smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 5 let od splnění veškerých mých závazků vůči Emma’s credit.

 

Beru dále na vědomí, že zpracování mých osobních údajů bude probíhat jak automatizovaně, tak manuálně, v elektronické i listinné podobě, a že mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a po dobu dalších pěti (5) let od splnění veškerých mých finančních závazků ze Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak; nejméně však pět (5) od podání žádosti o poskytnutí zápůjčky u společnosti Emma´s credit, nebude-li Smlouva uzavřena.
Tento souhlas je udělen dobrovolně a já tímto prohlašuji, že jsem byl informován o mých právech vyplývajících ze Zákona, zejména právech podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona, tzn. že jsem oprávněn přistupovat ke svým osobním údajům, že pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost Emma´s credit provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat společnost Emma´s credit (dle kontextu) o vysvětlení, mohu požadovat, aby společnost Emma´s credit (dle kontextu) odstranila takto vzniklý stav, zejména mohu žádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů.

 

Souhlasím rovněž s tím, aby společnost Emma´s credit získala, a to i opakovaně, informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, které jsou nutné k posouzení mé žádosti o poskytnutí zápůjčky a/nebo uzavření a/nebo plnění Smlouvy, a to z registrů a databází Sdružení SOLUS a dále z NRKI, Spolku Creditinfo.

 

Dále prohlašuji, že jsem se před udělením tohoto souhlasu seznámil:


• s Poučením o registrech Sdružení SOLUS, které obsahuje rovněž poučení o mých právech v souvislosti se vzájemným informováním členů Sdružení SOLUS o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a žadatelů o nabízenou službu;
• s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů a žadatelů o nabízenou službu;
• s Poučením o databázi Spolku Creditinfo, které obsahuje informace o databázi, rozsah a způsob zpracování údajů v databázi, identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům subjektu a poučení o právech subjektu údajů v souvislosti s jejich zpracováním v rámci databáze Spolku Creditinfo.
• s poučením o mých právech podle § 12 a § 21 Zákona uvedeném v tomto souhlasu a příp. Poučení o registrech Sdružení SOLUS a Informačním Memorandu.
Před udělením tohoto souhlasu jsem byl společností Emma´s credit řádně informován o tom, že:
• aktuální znění Poučení o registrech Sdružení SOLUS mohu kdykoli získat na internetových stránkách Sdružení SOLUS https://www.solus.cz/images/stories/clenske-spolecnosti/pouceni_o_registrech_solus_pro_pouziti_sdruzenim_20141013.pdf. Na internetových stránkách Sdružení SOLUS www.solus.cz je dostupný i aktuální seznam členů Sdružení SOLUS;
• aktuální znění Poučení o databázi Spolku Creditinfo mohu kdykoli získat na internetových stránkách Spolku Creditinfo http://creditinforegistr.cz/clients/.
• aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na internetových stránkách provozovatele NRKI http://www.cncb.cz/cz/download/1404041751/.
Dále potvrzuji, že jsem byl řádně informován o tom, že mé osobní údaje mohou být předány do členských států EU ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 Zákona.