Jste nový zákazník?

Získej slevu!
 
 
 
 

Informace pro spotřebitele

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Kontaktní údaje poskytovatele

Poskytovatel

Sídlo, adresa pro doručování

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Adresa internetových stránek

Emma´s credit s.r.o.

032 99 309

Na bojišti 1472/20, Nové Město, 120 00 Praha 2

226 254 777

emma@emmascredit.cz

www.emmascredit.cz

 

Údaje o registraci

Společnost je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a je zapsána v živnostenském rejstříku.

 

Interní mechanismus vyřizování stížností

Mechanismus vyřizování stížností a reklamací klientů je stanoven reklamačním řádem společnosti Emma´s credit s.r.o.

 

Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

V případě sporů souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru se klient může obrátit také na finančního arbitra (Finanční arbitr České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1). Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, a taktéž na webových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

 

Orgán dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění Emma´s Credit s.r.o. k činnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru, nejdéle však do 1. 6. 2018, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

 

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení úvěruschopnosti

O spotřebitelský úvěr lze zažádat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.emmascredit.cz nebo telefonicky na čísle 226 254 777.

Žadatel o poskytnutí spotřebitelského úvěru musí splňovat následující požadavky:

-        je fyzickou osobou starší 18 let;

-        je zcela (neomezeně) svéprávný, a současně není pod vlivem narkotik, alkoholu, psychotropních nebo toxických látek a plně chápe obsah svého právního jednání a jeho právní následky;

-        má trvalý pobyt v České republice a je pro účely daňových předpisů České republiky českým rezidentem;

-        nemá vůči společnosti Emma´s credit s.r.o. ani jiné osobě žádné nesplacené závazky ze zápůjčky ani závazky ze zápůjčky, s nimiž by byl v prodlení; 

-        není uveden v žádném rejstříku dlužníků;

-        nemá negativní úvěrovou historii a neexistují takové závazky, které by měly mít negativní vliv na jeho/její platební schopnost; 

-        veškeré údaje poskytnuté žadatelem jsou správné a úplné; 

-        má aktivní účet vedený u některé banky v České republice (dále také jen „ČR“).

 

Potřebné dokumenty k získání úvěru jsou:

-        platný občanský průkaz a jeden další doklad totožnosti

-        doklad o příjmu

-        výpis z účtu jako potvrzení o existence bankovního účtu

 

 

Je-li žádost o spotřebitelský úvěr schválena, společnost Emma´s credit s.r.o. vyplatí žadateli sjednanou částku na žadatelem určený bankovní účet vedený u banky v ČR.

 

Informace o tom, zda je poskytována rada

Společnost Emma´s credit s.r.o., její zaměstnanci ani samostatní zprostředkovatelé neposkytují klientům společnosti rady ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 

Základní informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném společností Emma´s credit s.r.o.

-      účel použití spotřebitelského úvěru

Jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru tak není omezeno.

 

-      formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

Zajištění úvěru není požadováno.

 

-      doba trvání spotřebitelského úvěru

Společnost Emma´s credit s.r.o. poskytuje spotřebitelský úvěr na dobu 5 až 45 dnů.

 

-      zápůjční úroková sazba

Spotřebitelský úvěr se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Tato úroková sazba se v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

 

-      reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a RPSN

 

Jistina spotřebitelského úvěru

2.000,- Kč

Doba trvání

20 dnů

Zápůjční úroková sazba

1 % denně

Úrok

400,- Kč

Výše splátky spotřebitelského úvěru

2.400,- Kč

Celková výše spotřebitelského úvěru

2.400,- Kč

Roční procentní sazby nákladů (RPSN)

2686 %

 

-      další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit

Změna smlouvy (změna termínu splatnosti zápůjčky) na žádost klienta je zpoplatněna 70,- Kč.

 

-      možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

Spotřebitelský úvěr je splácen jednorázově na konci sjednané doby trvání spotřebitelského úvěru.

 

-      je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru

Veškeré peněžité částky zaplacené klientem budou použity nejprve na úhradu účelně vynaložených nákladů, které společnosti vznikly, úroku dle smlouvy o spotřebitelském úvěru, poté smluvních pokut, úroku z prodlení, veškerých poplatků a náhrad výdajů, a nakonec na zaplacení jistiny spotřebitelského úvěru. Nebude-li částka zaplacená klientem postačovat na pokrytí stávajícího dluhu, bude z nesplacené částky stávajícího dluhu dále účtován úrok z prodlení a smluvní pokuta.

 

-      podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr splatit kdykoli během doby trvání spotřebitelského úvěru, a to bezplatně.

 

-      upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Společnost Emma´s credit s.r.o. je v případě prodlení klienta oprávněna požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které společnosti vznikly v souvislosti s prodlením klienta paušálně ve výši 30,- Kč denně (tato částka je dána rozpočtením nákladů na osoby, které se podílejí na řešení prodlení spotřebitele, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu či korespondence). Společnost je dále oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z jistiny až do zaplacení stávajícího dluhu. Společnost je také oprávněna požadovat úrok z prodlení ze stávajícího dluhu ve výši odpovídající roční výši REPO sazby stanovené Českou národní bankou. Úrok dle smlouvy o spotřebitelském úvěru je klient povinen platit i za dobu prodlení, maximálně však do 30. dne následujícího po datu splatnosti spotřebitelského úvěru. Od 31. dne ode dne splatnosti spotřebitelského nevzniká společnosti nárok na úrok dle smlouvy o spotřebitelském úvěru, tím však není dotčen nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které společnosti vznikly v souvislosti s prodlením klienta, úrok z prodlení a smluvní pokutu.